Văn bản Giáo dục

Đôn đốc thực hiện công văn 5270/BGDĐT-CNTT ngày 17/6/2008.
Ngày đăng 15/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 211

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Ngày 17/6/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT gửi các sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu gửi dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT và bổ túc năm 2008 về Bộ. Đến nay, đã có 63/64 sở GD&ĐT thực hiện gửi dữ liệu đầy đủ, riêng Sở GD&ĐT Hải Phòng chưa thực hiện việc gửi dữ liệu này. Ngoài việc Bộ gửi Công văn nói ở trên đến Sở GD&ĐT Hải Phòng qua đường email của Bộ, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) còn gửi fax 2 lần tới Văn phòng Sở. Mặt khác, ngày 30/6/2008, cán bộ của Cục CNTT đã liên lạc qua điện thoại tới Văn phòng Sở để đề nghị gửi dữ liệu và nhận được trả lời "Công văn này đã được chuyển qua Phòng Khảo thí, Phòng Khảo thí trả lời rằng Sở chỉ phải gửi dữ liệu về Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục  chứ không phải gửi về Cục CNTT".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở GD&ĐT Hải Phòng nghiêm chỉnh thực hiện việc gửi dữ liệu thi tốt nghiệp THPT năm 2008 theo đúng tinh thần Công văn số 5270/BGDĐT-CNTT trước 11h30, ngày 06/7/2008. Nếu quá hạn trên, Giám đốc Sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ./.

 
Nơi nhận:
-       Như trên;
-       Bộ trưởng (để b/c);
-       TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
-       Website Bộ;
-       Lưu VT, Cục CNTT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
Quách Tuấn Ngọc