Văn bản Giáo dục

Quyết định về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng 30/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 205

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 7496/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

          Căn cứ Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1.     Về công tác thi và tuyển sinh:

-         Công tác thi và tuyển sinh năm học 2008 – 2009: Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long phụ trách chính.

-         Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phối hợp với Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long trong công tác thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng và chủ trì tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

-         Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phối hợp với Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia, thi quốc tế.

2.     Về Đề án đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội:

-         Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long chủ trì Đề án Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Thứ trưởng Phạm Vũ Luận tham gia, phối hợp.

-         Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp là cơ quan thường trực của Đề án Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

3.     Về các dự án, đề án liên quan đến giáo dục đại học:

Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách các dự án liên quan tới giáo dục đại học.

4.     Về thẩm định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ các cơ sở giáo dục đại học:

        Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách việc thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ các cơ sở giáo dục đại học.

5.      Về giáo dục quốc phòng:

        Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách giáo dục quốc phòng

        Thứ trưởng Phạm Vũ Luận chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng.

6.     Về công tác thi đua khen thưởng:

         Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách công tác thi đua khen thưởng của ngành.

7.     Về công tác thiết bị trường học:

         Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì và phối hợp với Thứ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách công tác thiết bị trường học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Hội đồng chức danh GSNN;
- Công đoàn GDVN;
- Hội Cựu Giáo chức VN;
- Hội Khuyến học VN;
- Lưu VT,TCCB.
BỘ TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thiện Nhân