công khai

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng 24/04/2017 | 03:07 | Lượt xem: 186
Tải file đính kèm bên dưới: Biểu mẫu 07 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TH QUANG...

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 02:57 | Lượt xem: 184
Tải file đính kèm bên dưới: Biểu mẫu 06 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN ...

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017.

Ngày đăng 24/04/2017 | 03:08 | Lượt xem: 182
Tải file đính kèm bên dưới: Biểu mẫu 08 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  UBND QUẬN NGÔ QUYỀN ...