Thân thế sự nghiệp tướng quân NGUYỄN HUỆ - QUANG TRUNG

Ngày đăng 08/10/2015 | 06:14 | Lượt xem: 233
ột cuộc đời chỉ có 39 tuổi xuân, nhưng Quang Trung đã có 20 năm tả xung hữu đột, 20 năm đánh nam dẹp bắc khiến thù trong phải bạt vía, giặc ngoài phải kinh hồn. Hai mươi năm Quang Trung chỉ có tiến...