Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code SỐ: 341 /TTTP-VP
Issuing date 03/12/2015
Published time 03/12/2015
Signer
Subject Đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133
Agencies issued THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews
End date reviews
File attach
20151203095340.pdf
Ý kiến phản hồi
Not reviews
dong-gop-y-kien
Full name (*)
Address (*)
Email (*)
Phone number (*)
Title (*)
File attach
Content (*)
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Other legislation