Trang chủ

Thư viện tư liệu

Legislation code 22/2016/TT-BGDĐT
Issuing date 22/09/2016
Published time 05/11/2016
Signer Phùng Xuân Nhạ
Subject SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Agencies issued THANH TRA CHÍNH PHỦ
Legislation type ĐỀ ÁN
Start date reviews 04/10/2016
End date reviews 06/11/2016
File attach
20161004083151.doc
Ý kiến phản hồi
Not reviews