Văn bản pháp luật

Kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT Quận Ngô Quyền lần thứ Nhất
Ngày đăng 12/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 446

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN

 NGÔ QUYỀN

 


Số : 74 /KH-UBND

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Quận Ngô Quyền, ngày 16 tháng 10  năm 2008

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin Quận Ngô Quyền

Lần thứ nhất

 

 


Hưởng ứng năm chủ đề của Thành phố Hải Phòng " Đẩy mạnh Cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng" . Để góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 58-CT-TW của Bộ Chính trị về việc " Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH"; Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/QU ngày23 tháng 3 năm 2006 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ngô Quyền về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010; Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010 của Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền; UBND Quận tổ chức " Ngày hội Công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ nhất".

I – Mục đích yêu cầu :

1/ Mục đích :

- Phát động và khuyến khích phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong cán bộ, công chức, viên chức của quận Ngô Quyền.

- Thông qua Ngày hội Công nghệ thông tin để có cơ sở đánh giá chính xác tình hình và trình độ tin học của khối công chức, viên chức trong toàn quận. Từ đó có định hướng, giải pháp đúng đắn nhằm thúc đẩy phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn quận.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

2/ Yêu cầu :

- Đảm bảo tốt công tác tổ chức  " Ngày hội Công nghệ thông tin quận Ngô Quyền lần thứ nhất".

- Thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, các phường và các trường học trên địa bàn quận.

- Định hướng nội dung, các phần thi, hướng vào việc ứng dụng các phần mềm hiện có tại quận và cơ sở.


II – Nội dung và đối tượng tới dự :

1/ Nội dung :

1.1 Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010.

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 1 cửa Mẫu hiện đại liên thông của UBND quận và các Phường thuộc quận.

1.2 Tổ chức Hội thảo về việc ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước tại quận và các đơn vị thuộc quận.

Tổ chức Hội thảo về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và trong hoạt động giảng dạy và học tập của các trường học trên địa bàn quận.

1.3 Tổ chức 1 số nội dung thi cho các phòng ban, các phường và các trường học thuộc quận gồm :

a/ Thi Website thành phần của các đơn vị khối phường, khối trường học.

b/ Thi chuyển nhận, xử lý văn bản, xử lý công việc trên mạng của các phòng ban, các phường thuộc quận.

c/ Thi điều hành tác nghiệp của bộ phận 1 cửa liên thông tại 4 phường: Máy chai, Máy Tơ, Lạch Tray và Cầu Tre.

1.4 Trưng bày và giới thiệu sản phẩm về KHCN, CNTT của các trường học, các đơn vị, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT .

2/ Đối tượng tham dự :

2.1 Toàn thể cán bộ công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, các phường, các trường thuộc quận.

2.2 Đối tượng tham gia dự thi theo các nội dung cụ thể (có hướng dẫn và thể lệ kèm theo).

III – Thời gian địa điểm và tiến độ thực hiện :

1/ Thời gian tổ chức : 2 ngày  từ 12 – 13/12/2008.

2/ Địa điểm : Nhà thi đấu Sân vận động Máy Tơ quận Ngô Quyền.

3/ Tiến độ thời gian:

- Từ 10-19/10/2008: Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban phục vụ.

- Ngày 20/10/2008: Họp Ban Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện thông qua chương trình, cách thức tổ chức.

- Ngày 22/10/2008: Họp với các đơn vị tư vấn lấy ý kiến tham vấn tổ chức ngày hội.

- Ngày 25/10/2008: Họp với các đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện.

- Từ 01/11 – 10/11: Tập huấn, chuẩn bị các văn bản, tài liệu đề cương, hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở.

- Từ 10/11 – 30/11/2008:

+  Xây dựng báo cáo sơ kết Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Quận uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động mô hình 1 cửa liên thông quận – phường.

+ Thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Ban Giám khảo, xây dựng biểu điểm và thể lệ các phần thi trong Ngày hội.

- Từ 30/11 – 10/12:  Chuẩn bị cơ sở vật chất các điều kiện cần thiết tiến hành Ngày hội.

IV – Phân công thực hiện :

1/ Văn phòng HĐND và UBND: Là cơ quan thường trực giúp UBND, Ban tổ chức ngày hội tổng hợp, tham mưu các bước tiến hành công việc đảm bảo cơ sở vật chất, nội dung chương trình, phục vụ việc tổ chức ngày hội.

2/ Phòng Tài chính  Kế hoạch: Đảm bảo về mặt kinh phí, nguồn kinh phí phục vụ các bước tiến hành, chuẩn bị cho ngày hội.

3/ Phòng Văn hoá và Thông tin: Chịu trách nhiệm về trang trí khánh tiết phục vụ ngày hội, chịu trách nhiệm tuyên truyền đến các đơn vị và đông đảo nhân dân trước, trong và sau ngày Hội  công nghệ thông tin. Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, phòng Giáo dục và đào tạo, Câu lạc bộ Thiếu nhi chuẩn bị nội dung văn nghệ phục vụ ngày hội.

4/ Phòng Giáo dục và Đào tạo : Chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường học thuộc Quận chuẩn bị các nội dung tham gia hội thi đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng. Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, câu lạc bộ thiếu nhi tổ chức Chương trình văn nghệ thiếu nhi vào tối hôm 12/12/2008.

5/ Phòng Nội vụ :  Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tham gia Tiểu ban nội dung giúp BCĐ xây dựng nội dung chương trình, thể lệ và những nội dung khác phục vụ ngày hội.

6/ Phòng Kinh tế : Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tham gia Tiểu ban nội dung giúp BCĐ xây dựng nội dung chương trình, thể lệ và những nội dung khác phục vụ ngày hội.

7/ Công an và BCH quân sự quận : Chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh trật tự khu vực Sân vận động và nhà thi đấu Máy Tơ trước và trong thời gian diễn ra ngày hội.

8/ Phòng Quản lý đô thị : Chịu trách nhiệm về trật tư ATGT, TTĐH, VSMTĐT khu vực Sân vận động Máy Tơ trước, trong thời gian diễn ra ngày hội.

9/ Trung tâm Thể dục Thể thao : Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, phòng Văn hoá và Thông tin và Điện lực Ngô Quyền chuẩn bị cơ sở vật chất, điện nước, địa điểm diễn ra ngày hội.

10/ Điện lực Ngô Quyền : Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND  và Trung tâm Thể dục Thể thao đảm bảo cung cấp điện và các thiết bị cần thiết phục vụ trong thời gian diễn ra ngày hội.

11/ Trung tâm Văn hoá: Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, phòng Văn hoá và Thông tin, Câu lạc bộ Thiếu nhi, phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các Chương trình văn nghệ chào mừng và Hội thi Văn nghệ thiếu nhi.

12/ Câu lạc bộ thiếu nhi: Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị cho việc tổ chức Chương trình văn nghệ thiếu nhi chào mừng Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ nhất vào tối 12/12/2008.

V – Kinh phí :

1/ Kinh phí phục vụ Ngày hội:

Văn phòng HĐND và UBND cùng phòng Tài chính Kế hoạch căn cứ vào khối lượng công việc, nội dung chương trình dự trì kinh phí tổ chức để UBND quận duyệt từ nguồn ngân sách Quận.

Xã hội hoá nguồn kinh phí tổ chức ngày hội bằng cách kêu gọi tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

 

   

N       Nơi nhận :

- TT   Quận uỷ, HĐND, UBND;

- Các  đơn vị thuộc quận;

- Lưu : VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Nguyễn Xuân Phi